Ενόψει της έκδοσης των σχετικών ΚΥΑ για την άρση της απαγόρευσης και για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 40/04-05-2020 απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες για τις οδηγίες της επανέναρξης λειτουργίας σχολικών μονάδων. 

Στις οδηγίες περιλαμβάνονται ενημερωτικά σημειώματα προς: 

α) Διευθυντές σχολείων, 

β) Εκπαιδευτικούς, 

γ) Γονείς/κηδεμόνες, 

δ) Μαθητές. 

Το ενημερωτικό υλικό περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με α) το Covid-19 και τα συμπτώματα της νόσου, β) τους τρόπους μετάδοσης, γ) τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας τρίτων και δ) τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν σε περίπτωση που εμφανιστούν κρούσματα της νόσου στο σχολείο. 

Περαιτέρω, στο υλικό της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 και όσον αφορά στην επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων, υπάρχουν συνοπτικές οδηγίες σε μορφή Check list για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και συμπεριφοράς εντός του σχολείου που αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι γονείς σε καθημερινή βάση. Ειδικά για τους Διευθυντές των σχολείων έχουν συνταχθεί οδηγίες τόσο για την προετοιμασία του σχολείου πριν την επανέναρξη των μαθημάτων (διαδικασίες και πόροι), όσο και για την λειτουργία του σχολείου με ασφάλεια έως και την λήξη των μαθημάτων. 

Ειδικά παραδείγματα έχουν συνταχθεί για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Τέλος, έχει προβλεφθεί η λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και υλικό για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών. 

Όλο το υλικό, καθώς και επιπλέον πολυμεσικό υλικό θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο site του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων. 

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της επικράτειας, σε συνεργασία με τους Δ/ντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αποστείλουν το σχετικό ενημερωτικό υλικό, αυθημερόν, σε όλους τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Ταυτόχρονα, οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης, οι Δ/ντές Δ/θμιας Εκπ/σης και οι Δ/ντές σχολικών μονάδων καλούνται να αναρτήσουν τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων στην κεντρική ιστοσελίδα των αντίστοιχων υπηρεσιών τους προκειμένου να είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ειδικά ως προς το υλικό που έχει συνταχθεί για μαθητές και γονείς/κηδεμόνες, καλούνται οι Δ/ντές σχολικών μονάδων να τους το αποστείλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (email, ανάρτηση στις ψηφιακές τάξεις στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κλπ), σε γονείς/κηδεμόνες και μαθητές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία η επιτροπή έχει εισηγηθεί. 

Επισημαίνεται ότι το σχετικό υλικό προς ανάρτηση (αφίσες και σύντομες οδηγίες) θα πρέπει να επικολληθεί και να παραμείνει έξω από κάθε αίθουσα και σε όποιο άλλο ή άλλα σημεία κρίνει ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει έως τη λήξη του σχολικού έτους. 

Για την καλύτερη προετοιμασία, την ενημέρωση και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων, αλλά και την υποβολή τυχόν ερωτημάτων που θα έχουν συγκεντρωθεί από τις Περιφερειακές Δ/νσεις προς την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του Covid-19, καλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Δ/ντές Δ/θμιας Εκπ/σης να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της επιτροπής στις 07/05/2020. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής, ορίζεται αναπληρωτής. 

Στη συνέχεια οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας ενημερώνουν αντιστοίχως με κάθε πρόσφορο τρόπο τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης και τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους. Ο Δ/ντής κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τέλος, ενημερώνει αντιστοίχως τον οικείο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 

Για την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και Δ/νση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτούνται ομάδες αποτελούμενες από: 

? Σε επίπεδο Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης, από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης και τουλάχιστον δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Δ/νση με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη 

? Σε επίπεδο Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης από τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης και τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της Δ/νσης με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη 

Οι ομάδες παρακολούθησης και υποστήριξης των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης θα υποδέχονται τα ερωτήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων, θα συγκεντρώνουν τα σχετικά αιτήματα και θα τα διαβιβάζουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης προκειμένου να αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν την παροχή σε καθημερινή βάση προς τις αντίστοιχες ομάδες των οικείων Περιφερειακών Δ/νσεων, αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους (απουσίες μαθητών, ελλείψεις υλικών, αντιμετώπιση προβλημάτων κλπ). 

Επισημαίνεται τέλος ότι, για το διάστημα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων και έως τη λήξη του διδακτικού έτους θα είναι διαθέσιμες για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, όπως αναγράφεται και στις σχετικές οδηγίες, οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές ειδικών ομάδων επιστημόνων του ΕΟΔΥ : 

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 2105212058 

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060